Food Health Travel Soul .

วัดปทุมธาราม

วัดปทุมธาราม

วัดปทุมธาราม

วัดปทุมธาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ เดิมชื่อ “วัดหนองบัว” เนื่องจากหมู่บ้านนี้มีหนองน้ำและมีบัวหลวงมากมาย ภายใน
บริเวณวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ วิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูป รูปเหมือนหล่อ หลวงปู่ศุข กรมหลวงชุมพรฯ หลวงพ่อจากอดีตเจ้าอาวาส

เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูปทุมชัยกิจ หรือ หลวงปู่นะ ฐิตปัญโญ เจ้าอาวาสวัดปทุมธารามเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังรูปหนึ่งแห่ง
ลุ่มแม่น้ำท่าจีน ที่ชาวบ้านให้ความเลื่อมใสศรัทธา เป็นพระเถระที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมทายาทสืบทอดพุทธาคมสายหลวงปู่ศุข

slotxo

ภายในวัดเป็นที่ตั้งของพระมหาเจดีย์ศรีชัยนาท เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดชัยนาท สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อประดิษฐานเป็นที่ตั้งของพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกะพุทธเจ้า
และพระอรหันต์ เพื่อเป็นที่กราบสักการะของคนไทยและคนต่างประเทศที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

xoslot

ด้านหน้าวิหารมีพระพุทธรูปปางประทานพรสีทององค์ใหญ่ยิ้มรับผู้มาเยือน ข้างพระประทานพรเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถ สามารถลอด
พระอุโบสถแก้เคราะห์ต่อชะตาได้

ภายในวัดเป็นที่ตั้งของพระมหาเจดีย์ศรีชัยนาท เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดชัยนาท สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงครองราชย์สมบัติครบ 50 ปี เพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุของ
พระอรหันต์สาวกไปบรรจุสถิตย์อยู่ ณ บุษบกยอดพระเจดีย์ ทางขึ้น 4 ทิศ เป็นบันไดนาค เป็นศิลปะที่สวยงามมาก

เครดิตฟรี

เมื่อเข้าไปภายในพระมหาเจดีย์ศรีชัยนาท มีทั้งหมด 3 ชั้น โดยแต่ชั้นมีพระพุทธรูปเก่าแก่ และรูปปั้นพระอริยสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ
นอกจากนั้นยังมีพระร่วงเลิศฤทธิ์ และพระพุทธวงศ์ 28 พระองค์ ประดิษฐานอยู่ในองค์เจดีย์ บานประตูหน้าต่างแกะสลักเป็นรูปสัตว์
หิมพานต์สีทอง

สล็อต xo

ชั้นบนสุดคือ พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุของพระอรหันต์สาวกไปบรรจุสถิตย์อยู่ ณ บุษบกยอดพระเจดีย์ วัดปทุมธารามเป็นอีก
หนึ่งวัดของชัยนาทที่ใครๆก็มากราบไหว้ ถ้าใครไม่มาที่นี่ถือว่ามาไม่ถึงชัยนาทค่า