Food Health Travel Soul .

วัดพระธาตุเชิงชุม

วัดพระธาตุเชิงชุม

วัดพระธาตุเชิงชุม

ตั้งอยู่ถนนเจริญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร สร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานชัด แต่นับเป็น
ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ

slotxo

ภายในวิหารใกล้พระธาตุเชิงชุม เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสนอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพนับถือ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
พุทธศาสนิกชนในจังหวัดสกลนคร เป็นไฮไลท์ที่ใครผ่านมาแถวนี้ต้องแวะเข้ามาสักการะ

ยอดฉัตรเหนือองค์พระธาตุทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ หนัก 247 บาท ภายในมีรอยพระพุทธบาท 4 พระองค์ นับตั้งแต่พระกกุสันทะ
พระโกนาคม พระกัสสะปะ และพระโคดม

xoslot

วัดพระธาตุเชิงชุม นับเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ดังคำกล่าวที่ว่า “จะมีครั้งไหนที่ได้อานิสงส์มากไปกว่าการได้มาบูชา พระธาตุที่สร้าง
ครอบรอยพระบาทแห่งพระพุทธเจ้าถึง 4 พระองค์”

เครดิตฟรี

เชื่อกันว่าอานิสงส์ในการนมัสการพระธาตุเชิงชุมนั้นจะก่อให้เกิดความ เป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ตนเองและครอบครัวให้มีความเจริญ
รุ่งเรือง แคล้วคลาดปราศจากอันตราย

รวมไปถึงการนมัสการหลวงพ่อ พระองค์แสน ที่เชื่อกันว่าให้พรในด้านโชคลาภ ให้มีเงินทองนับหมื่นนับแสน มีความมั่งมีศรีสุขในชีวิต

สล็อต xo

ในทุกวันจะมีประชาชนมากราบไหว้พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระแสนเป็นจำนวนมากทีเดียว ทุกวันพระในตอนค่ำจะมีประชาชนไป
บูชากราบไหว้พระธาตุ และหลวงพ่อองค์แสนเป็นจำนวนมาก งานประจำปีของพระธาตุเชิงชุมจะเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 9 ค่ำ ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ
เดือนยี่ (2) ของทุกปี (กำหนดตามจันทรคติ)