Food Health Travel Soul .

Day: September 1, 2021

ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง

ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง

ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง เป็นท่าอากาศยานที่ตั้งอยู่ในตำบลมีนกะลาโดน ทางเหนือ 15 กิโลเมตรจากตัวเมืองย่างกุ้ง ดำเนินงานโดยรัฐบาล เป็นท่าอากาศยานนานาชาติแห่งหลักของพม่า และเป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์ และท่าอากาศยานนานาชาติเนปยีดอ อาคารผู้โดยสารหลังเก่าปัจจุบันถูกใช้งานสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ ในขณะที่อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ที่เริ่มเปิดใช้งานเมื่อ พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถูกใช้งานเพื่อเที่ยวบินระหว่างประเทศ สนามบินแห่งนี้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 2.7 ล้านคนต่อปี อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันจำนวนผู้โดยสารกลับเกินขีดความสามารถ โดยในปี พ.ศ. 2555 มีปริมาณผู้โดยสารถึง 3.1 ล้านคน ทั้งนี้ในปัจจุบัน กำลังมีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของสนามบินให้รองรับผู้โดยสารได้ 6 ล้านคนต่อปี คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี พ.ศ. 2558 ก่อสร้างโดยบริษัทรับเหมาก่อสร้างของสิงคโปร์ เครดิตฟรี สนามบินแห่งนี้เดิมเป็นลานบินสำหรับเครื่องบินรบของกองทัพอังกฤษและสหรัฐอเมริกาในยุคสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งภายหลังสงครามก็ได้มีการก่อสร้างเป็นท่าอากาศยาน พม่า หรือ เมียนมา มีชื่อทางการว่า […]

ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์

ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์

ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์ อยู่ห่างจากเมืองมัณฑะเลย์ ไปทางตอนใต้ 35 กิโลเมตร เป็น 1 ใน 3 ท่าอากาศยานนานาชาติของ ประเทศพม่า สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2542 อีกทั้งยังเป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในประเทศ มีทางวิ่ง (รันเวย์) ที่ยาวถึง 14,000 ฟุต หรือ 4,268 เมตร ซึ่งถือว่ามีความยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นท่าอากาศยานหลักของสายการบิน โกลเดนเมียนมาร์แอร์ไลน์การก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์เป็นโครงการของรัฐบาลพม่า ในช่วง พ.ศ. 2530 เพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยว และเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศควบคู่ไปกับ ท่าอากาศยานย่างกุ้ง และหวังว่าจะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างพม่ากับเมืองท่องเที่ยวอื่นๆในภูมิภาค เช่น ปักกิ่ง, ฮานอย, กรุงเทพมหานคร เป็นต้น เครดิตฟรี การก่อสร้างเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2539 และเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ กันยายน พ.ศ. […]

ท่าอากาศยานนานาชาติเนปยีดอ

ท่าอากาศยานนานาชาติเนปยีดอ

ท่าอากาศยานนานาชาติเนปยีดอ เป็นท่าอากาศยานนานาชาติแห่งที่ 3 ของพม่า นับจากท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้งและท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเนปยีดอ เมืองหลวงของพม่า ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว 16 กิโลเมตร ท่าอากาศยานมีพื้นที่ทั้งหมด 111,500 ตารางเมตร ทางวิ่งยาว 3.6 กิโลเมตร โดยบริษัท China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC) เป็นผู้ดำเนินโครงการก่อสร้างด้วยมูลค่าสัญญาจ้างราว 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้งยังได้รับเงินกู้ช่วยเหลือพิเศษจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศจีน ทั้งนี้ การก่อสร้างท่าอากาศยานดังกล่าวแบ่งเป็น 3 ระยะ (ปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 1) ซึ่งคาดว่าเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้ง 3 ระยะ จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 20 ล้านคนต่อปี ปัจจุบันมีสายการบิน Air Bagan และ Air Mandalay […]

ท่าอากาศยานท่าขี้เหล็ก

ท่าอากาศยานท่าขี้เหล็ก

ท่าอากาศยานท่าขี้เหล็ก เป็นท่าอากาศยานที่เมืองท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า อยู่บริเวณชายแดนไทย จังหวัดเชียงรายท่าขี้เหล็ก เป็นเมืองชายแดนตั้งอยู่ในรัฐชาน ทางตะวันออกของประเทศพม่า เป็นที่ตั้งศูนย์ราชการของจังหวัดและอำเภอท่าขี้เหล็ก เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในภาคตะวันออกของรัฐ กล่าวคือ 51,553 คน จากสำมะโนประชากรเมื่อปี พ.ศ. 2557 นำหน้าเมืองเชียงตุง แต่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 4 ของรัฐมีท่าอากาศยานท่าขี้เหล็กซึ่งเชื่อมไปยังเมืองย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ และเชียงตุง ส่วนการขนส่งทางถนน ด้านทิศเหนือมีทางหลวงเอเชียสาย 2 เชื่อมไปยังเมืองเชียงตุง ระยะทาง 106 กิโลเมตร และต่อไปทางตะวันตกถึงตองจี เมืองหลักของรัฐชาน รวมทั้งถนนทางด้านตะวันออกทางหลวงเอเชียสาย 3 ไปยังเมืองลา และต่อไปยังมณฑลยูนนาน ประเทศจีน[ใน พ.ศ. 2501 ประเทศพม่าประสบความล้มเหลวในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ นอกจากนั้น สันนิบาตเสรีภาพประชาชนต่อต้านฟาสซิสต์ยังแตกแยกออกเป็นสองส่วน กลุ่มหนึ่งนำโดยอู นุและติน อีกกลุ่มนำโดยบะส่วยและจอเย่ง แม้อูนุจะประสบความสำเร็จในการนำประชาธิปไตยเข้าสู่ยะไข่โดยอูเซนดา แต่เกิดปัญหากับชาวปะโอ […]

ท่าอากาศยานทวาย

ท่าอากาศยานทวาย

ท่าอากาศยานทวาย เป็นท่าอากาศยานที่เมืองทวาย เขตตะนาวศรี ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศพม่า อยู่ในระดับความสูง 84 ฟุต (26 เมตร) จากระดับน้ำทะเล ประกอบด้วย 1 รันเวย์คอนกรีต ขนาด 3661.5 x 30 เมตร ในหลักศิลาจารึกมีบันทึกว่า ดินแดนของอาณาจักรไทยทางฝั่งตะวันตกในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ได้แผ่ขยายไปจนถึงหงสาวดีจดอ่าวเบงกอล และในบันทึกของมิชชันนารีที่เข้ามาติดต่อกับไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา ในด้านประวัติศาสตร์ตะนาวศรีปรากฏตัวและมีฐานะเป็นรัฐอิสระก่อนการเกิดอาณาจักรพะโค เมาะตะมะ อังวะ สุโขทัย และอยุธยา สยามสมัยพระนารายณ์มหาราชมีอาณาเขตแผ่ถึงปัตตานี ลาว ภูเขียว เขมร อังวะ พะโค และมะละกา มีเมืองท่าสำคัญคือมะริดและภูเก็ต และมีหัวเมืองสำคัญคือ พิษณุโลก ตะนาวศรี กรุงเทพมหานคร และเพชรบุรี ในอดีตที่ผ่านมา เช่นในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมืองมะริดและตะนาวศรี ถือเป็นเมืองที่มีความสำคัญมากของไทย เนื่องจากเป็นเมืองที่พ่อค้าต่างประเทศทางอินเดีย […]

ท่าอากาศยานเกาะสอง

ท่าอากาศยานเกาะสอง

ท่าอากาศยานเกาะสอง เป็นท่าอากาศยานขนาดเล็กในเมืองเกาะสอง ประเทศพม่า มีทางวิ่งขนาด 1800 x 50 เมตร เกาะสอง ในปี ค.ศ. 1859 กลุ่มประชาชนชาวจีนและชาวไทย เดิมตั้งถิ่นฐานที่เมืองมะลิวัลย์ ซึ่งตั้งห่างจากเกาะสองไปทางเหนือประมาณ 24 กิโลเมตร จนต่อมาในปี ค.ศ. 1865 นายูดา อะเหม็ด ได้นำกลุ่มชาวมลายู-อาหรับ ที่เดินทางค้าขายในแถบหมู่เกาะมะริด ได้ลงหลักปักฐานกันหน้าอ่าววิกตอเรียพ็อยนต์ ในปี ค.ศ. 1872 เซอร์แอชลีย์ ดีน นายกเทศมนตรีคนที่สามที่ปกครองมะริด ได้มอบหมายให้ตำรวจคนแรกเข้ามาประจำการที่เมืองมะลิวัลย์ แต่เนื่องจากมะลิวัลย์ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำที่ตื้นมีขนาดเล็กไม่สามารถนำเรือขนาดใหญ่เข้าไปได้ ในปี ค.ศ. 1891 หน่วยงานของภาครัฐได้ย้ายออกจากมะลิวัลย์มาตั้งในที่ใหม่คือเกาะสอง และได้ตั้งนามเมืองแห่งใหม่นี้ว่า วิกตอเรียพ็อยนต์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร จนถึงปี ค.ศ. 1948 จึงได้เปลี่ยนชื่อกลับมาเรียกว่าเกาะสองตามเดิม เครดิตฟรี […]