Food Health Travel Soul .

Day: December 29, 2021

ดอร์เวย์เพจ

ดอร์เวย์เพจ

ดอร์เวย์เพจ เป็นการทำสแปมเด็กซิงชนิดหนึ่ง โดยสร้างเว็บเพจที่มีแต่ข้อความคำสำคัญมาก ๆ จนไม่มีเนื้อหาสาระ เพื่อหลอกโปรแกรมบอตของเสิร์ชเอนจินให้เก็บหน้านี้ จากนั้นทำการเปลี่ยนทางไปยังหน้าอื่นที่ต้องการ เพื่อให้ผู้ชมจับสิ่งผิดปกติไม่ได้ เสิร์ชเอนจิน (search engine) หรือ โปรแกรมค้นหา คือ โปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นหาข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยครอบคลุมทั้งข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เพลง ซอฟต์แวร์ แผนที่ ข้อมูลบุคคล กลุ่มข่าว และอื่น ๆ ซึ่งแตกต่างกันไปแล้วแต่โปรแกรมหรือผู้ให้บริการแต่ละราย. เสิร์ชเอนจินส่วนใหญ่จะค้นหาข้อมูลจากคำสำคัญ (คีย์เวิร์ด) ที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไป จากนั้นก็จะแสดงรายการผลลัพธ์ที่มันคิดว่าผู้ใช้น่าจะต้องการขึ้นมา ในปัจจุบัน เสิร์ชเอนจินบางตัว เช่น กูเกิล จะบันทึกประวัติการค้นหาและการเลือกผลลัพธ์ของผู้ใช้ไว้ด้วย และจะนำประวัติที่บันทึกไว้นั้น มาช่วยกรองผลลัพธ์ในการค้นหาครั้งต่อ ๆ ไป jumbo jili อินเทอร์เน็ต หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ […]

กูเกิลบอมบ์

กูเกิลบอมบ์

กูเกิลบอมบ์ เป็นคำเรียกของการโจมตีเว็บไซต์ โดยมีเจตนาเบี่ยงเบนผลลัพธ์ของการค้นหาในเสิร์ชเอนจินของกูเกิล เนื่องจากการสร้างดัชนีข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตของกูเกิล จะถูกจัดเก็บในลักษณะที่เรียกว่าเพจแรงก์ โดยมีการให้คะแนนแต่ละหน้าเว็บเพจ ในช่วงคะแนน 0-10 โดยอันดับจะมีค่าสูงขึ้นถ้าหน้าเว็บเพจนั้นๆ มีเว็บอื่นลิงก์เข้ามาหามาก และจะมีค่าสูงมาก ถ้าการลิงก์มีการใช้ข้อความแองคอร์ในลักษณะเดียวกัน กูเกิลบอมบ์จะถูกสร้างขึ้นเมื่อหลายเว็บไซต์รวมตัวกันสร้างข้อความลักษณะเดียวกัน ลิงก์ไปที่หน้าใดหน้าหนึ่งเป็นพิเศษ กูเกิลบอมบ์ เป็นหนึ่งในวิธิการสแปมเด็กซิง เพื่อใช้ในการเบี่ยงเบนผลลัพธ์ของเสิร์ชเอนจิน Miserable Failure และ George W. Bush เป็นตัวอย่างของกูเกิลบอมบ์ที่รู้จักกันดีในอินเทอร์เน็ต โดยเมื่อค้นหาข้อความ Miserable Failure (ความล้มเหลว, คำอ่าน มีเซราเบิล เฟลเลียร์) ลิงก์ไปหาเว็บไซต์ไวท์เฮาส์ หน้าของประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู. บุช ซึ่งภายในเว็บไซต์นั้นไม่มีข้อความคำว่า Miserable Failure แต่อย่างใด ผลจากการที่แหล่งข้อมูลอื่นลิงก์ไปหาโดยข้อความนั้นด้วยข้อความเดียวกัน ทำให้การทำดัชนีข้อมูลของกูเกิล ถือคำว่า Miserable Failure เป็นส่วนหนึ่งของคำสำคัญในเว็บนั้น […]