Food Health Travel Soul .

Tag: กูเกิลบอมบ์

กูเกิลบอมบ์

กูเกิลบอมบ์

กูเกิลบอมบ์ เป็นคำเรียกของการโจมตีเว็บไซต์ โดยมีเจตนาเบี่ยงเบนผลลัพธ์ของการค้นหาในเสิร์ชเอนจินของกูเกิล เนื่องจากการสร้างดัชนีข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตของกูเกิล จะถูกจัดเก็บในลักษณะที่เรียกว่าเพจแรงก์ โดยมีการให้คะแนนแต่ละหน้าเว็บเพจ ในช่วงคะแนน 0-10 โดยอันดับจะมีค่าสูงขึ้นถ้าหน้าเว็บเพจนั้นๆ มีเว็บอื่นลิงก์เข้ามาหามาก และจะมีค่าสูงมาก ถ้าการลิงก์มีการใช้ข้อความแองคอร์ในลักษณะเดียวกัน กูเกิลบอมบ์จะถูกสร้างขึ้นเมื่อหลายเว็บไซต์รวมตัวกันสร้างข้อความลักษณะเดียวกัน ลิงก์ไปที่หน้าใดหน้าหนึ่งเป็นพิเศษ กูเกิลบอมบ์ เป็นหนึ่งในวิธิการสแปมเด็กซิง เพื่อใช้ในการเบี่ยงเบนผลลัพธ์ของเสิร์ชเอนจิน Miserable Failure และ George W. Bush เป็นตัวอย่างของกูเกิลบอมบ์ที่รู้จักกันดีในอินเทอร์เน็ต โดยเมื่อค้นหาข้อความ Miserable Failure (ความล้มเหลว, คำอ่าน มีเซราเบิล เฟลเลียร์) ลิงก์ไปหาเว็บไซต์ไวท์เฮาส์ หน้าของประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู. บุช ซึ่งภายในเว็บไซต์นั้นไม่มีข้อความคำว่า Miserable Failure แต่อย่างใด ผลจากการที่แหล่งข้อมูลอื่นลิงก์ไปหาโดยข้อความนั้นด้วยข้อความเดียวกัน ทำให้การทำดัชนีข้อมูลของกูเกิล ถือคำว่า Miserable Failure เป็นส่วนหนึ่งของคำสำคัญในเว็บนั้น […]